salonblueridge.com

หวย เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ การออกรางวัลสลากกินแบ่ง

หวย เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ การออกรางวัลสลากกินแบ่ง

หวยออนไลน์ 0 Comment

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล หวย จะเป็นบุคลากรหญิงของสํานักงาน ฯ รวมทั้งข้าราชการหญิงจากหน่วยงานข้างนอกที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัล กระบวนการโดย

  1. คนที่ทําหน้าที่หมุนวงล้อจะหมุนโดยใช้มือสลับกัน ขวา – ซ้าย รวมทั้งเมื่อหมุนรางวัลคราวหนึ่งแล้ว จะขยับเลื่อนตําแหน่งไปที่วงล้อหลักต่อไป ด้วยเหตุนี้ วงล้อจะถูกหมุนสลับ ขวา – ซ้าย ทุกหนของการออกรางวัล
  2. วงล้อจะถูกหมุนไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 5 รอบต่อครั้ง แล้วก็เมื่อวงล้อหยุดหมุน ลำดับที่ หวย ที่ปรากฏในกรอบสีแดงจะได้ผลสำเร็จของขวัญ โดยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick ใช้สําหรับออกรางวัลที่ 2 รวมทั้ง 3 มีเครื่องออกรางวัล 1 ชุด (6หลัก) รวมทั้งลูก

ปิงปองเลขลำดับ จํานวน 12 ชุด ซึ่งจะเลือกใช้ลูกปิงปองเลขเพียงแค่ 6 ชุดเพียงแค่นั้น เพราะเหตุว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งมีเพียงแต่ 6 หลัก

ลักษณะเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick หวย

– ใช้ระบบกระแสลม เป่าลมเพื่อลูกปิงปองเลขคละกัน

– ลูกปิงปองแต่ละชุด จะมีเลข 0 – 9 กํากับ โดยเลขเดียวกันจะมีสีเดียวกัน และก็ลำดับที่ 0 – 9 จะมีสีไม่ซ้ำกัน

– ก่อนทําการออกรางวัล หวย จะนําลูกปิงปองในแต่ละชุด ใส่ลงในช่องเครื่องอัตโนมัติ Multipick ของแต่ละหลัก

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล หวย จะเป็นประธานกรรมการที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัลในงวดนั้นๆโดย ประธานกรรมการจะเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณเพื่อทําการออกรางวัล โดยปุ่มสัญญาณจะมีเลข 1 – 3 เลข 1 เริ่มการออกรางวัล เลข 2 เครื่องทํางานโดยระบบลมจะเป่าลมให้ลูกปิงปองภายในแต่ละหลักคละกัน เลขลำดับ 3 ลมจะดันลูกปิงปองลูกใดลูกหนึ่งขึ้นมาบนกรวยข้างบนของเครื่องออกรางวับอัตโนมัติเพื่อได้ผลของขวัญ รวมทั้งเครื่องออกรางวับอัตโนมัติจะใช้สําหรับการออกรางวัลในห้องออกรางวัลสํานักงานหวยรัฐบาลเพียงแค่นั้น ส่วนการออกรางวัลสลากเดินทางจะใช้วงล้อสำหรับในการออกรางวัลแทน

เครื่องมือลาดกระบัง 6

เป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้สําหรับการออกรางวัล หวย เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รวมทั้งรางวัลที่ 1 มีจํานวน 7 ชุด แล้วก็บอลลำดับที่มีจํานวน 6 ชุด

ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ลาดกระบัง 6

– เครื่องไม้เครื่องมือลาดกระบัง 6 ข้างหน้าแล้วก็ข้างๆโปร่งใส ข้างหลังทึบแสง ด้านในมีแกนพลาสติกใสสําหรับคละลูกฟุตบอลเลขลำดับ ข้างๆมีด้ามจับมาเป็นๆแบบคันชู สําหรับให้ผู้ตัดสินออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ ชูคันชู เพื่อลูกฟุตบอลตกลงมาในที่รองรับข้างหน้า ฐานของเครื่องใช้ไม้สอยเจาะจงลำดับที่หลักที่ 1 – 6 เว้นเครื่องมือหลักกึ่งกลาง ไม่มีหลายเลขกํากับ ซึ่งจะใช้เฉพาะการออกรางวัลที่ 1

– บอลลำดับที่มีลักษณะข้างหน้าทึบแสง และก็ข้างหลังโปร่งใส แต่ละลูกจะมีเลขกํากับทั้งยัง 2 ด้าน ลูกฟุตบอลแต่ละชุดมีเลขลำดับ 0 – 9 จํานวน 10 เลขลำดับจะใส่อยู่ในตลับพลาสติกทึบแสง

ลูกบอลสีแทนตําแหน่งรางวัล

หวย

ใช้แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 – 5 โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสี่ยงจับลูกฟุตบอลสีว่าจะเริ่มทําการออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ ใดเรียงลําดับก่อนหรือหลัง มีจํานวน 4 สี ดังต่อไปนี้

สีเหลือง แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 มีจํานวน 5 รางวัล
สีชมพู แทนตําแหน่งรางวัลที่ 3 มีจํานวน 10 รางวัล
สีเขียว แทนตําแหน่งรางวัลที่ 4 มีจํานวน 50 รางวัล
สีน้ําเงิน แทนตําแหน่งรางวัลที่ 5 มีจํานวน 100 รางวัล

โดยลูกยางเลข แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ จะใช้สําหรับให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับ มี 2 ชุด มี ชุดที่ 1 ใช้สําหรับเสี่ยงหลักออกรางวัล มีจํานวน 6 ลูก มี ลำดับที่ 1 – 6 ชุดที่ 2 ใช้สําหรับเสี่ยงลำดับที่ผู้ตัดสินออกรางวัล เพื่อขึ้นไปออกรางวัลด้วยเครื่องไม้เครื่องมือ ลาดกระบัง 6 มีเลข 1 – 9 โดยสำหรับการออกรางวัลจะมีผู้ตัดสินเพียงแค่ 6 ท่านขึ้นไปทําหน้าที่ออกรางวัล

อัตราทดแทนการเช็ดกรางวัล

สลากกินแบ่ง 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับๆละ 80 บาท หากจําหน่ายหมดกําคราวดเงินรางวัลต่อชุด ดังต่อไปนี้ โดยเริ่มใช้แต่งตั้งวดวันที่ 1

ก.ย. พุทธศักราช2560

รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จํานวน 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 จํานวน 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4 จํานวน 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5 จํานวน 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลข้างๆรางวัลอันดับหนึ่ง จํานวน 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จํานวน 10,000 รางวัลๆละ 2,000 บาท
สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท

กรัม เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาก แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ ฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ
ข. หากสลากจําหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆจำเป็นต้องต่ำลงตามส่วน
ค. คนถูกหวยโปรดไปขอรับรางวัลด้านใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัลสลาก ถ้าพ้นกําครั้งดจะนําส่งรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลจำเป็นต้องชําระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัล ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท

ในแนวทางการที่คนหนึ่งคน ต้องการจะศึกษาการเล่น แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ จำต้องผ่านการเล่าเรียนถึงกระบวนการในแต่ละขั้นตอนโดยตลอด และก็ในแต่ละขั้นก็มีเงื่อนไขสําคัญทําให้กำเนิดความก้าวหน้าไปสู่ลำดับต่อไป เมื่อคุณเริ่มไปสู่โลกของนักเล่นสลากกินแบ่ง ด้วยจุดมุ่งหมายอะไรก็แล้วแต่แม้กระนั้นจำนวนมากหมายถึงความคาดหวังของการลุ้นโชค คุณจึงควรศึกษากฎข้อตกลงของการเล่นสลากกินแบ่งแต่ละจำพวก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตกลงใจ การสืบเสาะหาเลขเด็ด สูตรคํานวที่งวดต่องวด สถิติลอตเตอรี่ย้อนไป และยังรวมไปถึงการครูดต้นไม้การขอสลากกินแบ่งจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นำไปซึ่งวิธีการของการตัดสินใจเลือกเลขที่อยากได้ในขั้นตอนสุดท้าย นักเล่นสลากกินแบ่ง เว็บแห่งนี้ จำนวนมากนั้น พวกเขาผ่านการทดสอบในหลายแนวทางจนกว่ามีความเชื่อมั่นได้รับการยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าสำเร็จ เป็นทําให้พวกเขาถูกรางวัล จนถึงผู้คนเหล่านั้นต่างมีแนวทางการเล่นเป็นของตนเอง รวมทั้งเมื่อเปลี่ยนเป็นคนเล่น ลอตเตอรี่ ก็จําเป็นควรมีคําชี้แจงที่มองมีเหตุผล ที่จะทําให้สามารถดํารงอยู่ในโลกของคนเล่นลอตเตอรี่ถัดไปนั้นเอง

Author

Leave a comment